Regulamin e-konferencji “Leczenie Ran – Perspektywa Praktyka”
 
 1. Konferencja odbywa się w dniach 23-24 lutego 2022 r. na platformie: www.warsztatyleczeniaran.pl.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są farmaceuci, pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja przez stronę internetową www.warsztatyleczeniaran.pl.
 5. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 6. Istnieje możliwość wykupienia pakietu dostępu VIP w cenie 99 zł, który umożliwia dostęp do nagrań wszystkich warsztatów do 60 dni po wydarzeniu. Link do nagrań warsztatów zostanie przesłany do wszystkich osób, które wykupiły pakiet VIP po konferencji “Leczenie ran – perspektywa praktyka”. Wpłaty za Pakiet VIP należy kierować na konto Organizatora, t.j.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 78 1090 1753 0000 0001 4680 1302, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – warsztaty Leczenie Ran.
 7. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.warsztatyleczeniaran.pl.
 8. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 20 lutego 2022 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z pakietu VIP w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r., zostanie potrącona opłata w wysokości 50% wpłaty. Po dniu 1 stycznia 2022 r. nie przysługuje zwrot kosztów za rezygnację z pakietu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 11. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 12. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 13. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.